Autismecenter Syd Referat møde i Kontaktrådet 11. februar

Den 11. februar 2019 Kl. 15-17
på Skovbo, Savværksvej 52.
 

Deltagere:

Poul Erik Krogh

Helle Hockerup

Bettina Stricker

Lis Fallesen

Laila Jepsen

Else Marie Krogsgaard

Anne Fabricius (ref.)

 

Afbud fra:

Birgitte Damkjær

12
032019

 

 1. Velkommen til nyt medlem
 • Laila Jepsen fra afdeling 58 på Skovbo. Laila har været her i 3½ år og er uddannet som Social- og sundhedshjælper + pædagog. Derudover har Laila gennemgået uddannelsen ”spædbørnsterapi”, som er en metode, der kan anvendes i det daglige samarbejde med borgerne.
 1. Gennemgang dagsorden
 • Ønske om, at forventninger afklares i dagsorden – fx skal det være tydeligt, når det er orientering.
 1. Økonomi
 • Budget afslutning 2018
 • Autismecenter Syd er kommet ud med et overskud, hvorfor der er indkøbt en bus til Skovbogård.

                   Desuden er der indkøbt en bil til Servicegruppen.

 • Der orienteres om, at der i løbet af foråret reguleres i budgetreduktionen. Dette er besluttet i Social og Sundhedsudvalget den 5. december 2018.

Kontaktrådsmedlemmer giver udtryk for, at referatet fra den 18. november 2018 kan misforstås i fht. besparelser, servicereduktioner og fravalg af ferie.

Det ønskes, at der her skrives, at kontaktrådsmedlemmerne har taget fravalg af ferie til efterretning.

Der tales om den fravalgte ferie. Kontaktrådsmedlemmer giver udtryk for , at det er ikke er hensigtsmæssigt, at dette er sket og det opleves som meget utilfredsstillende.

Fra Autismecenter Syd gives der udtryk for, at der var en bunden opgave som bl.a. omhandlede servicereduktioner + det var også et spørgsmål om, der skulle reduceres i den daglige normering.

Derudover blev det understreget, at det var en-en ferien, der var fravalgt. Hvis det er muligt, at låne et sommerhus og en hel afdeling tager afsted sammen, vil det måske være en mulighed. Måske betyder, at det det skal være omkostningsfrit og modellen skal først drøftes med medarbejderne og afdelingslederne.

Desuden vil køb af ledsagelse komme til drøftelse i centret. Dette indebærer, at medarbejderne vil deltage i det og der udarbejdes retningslinjer for, hvordan det skal foregå.

Kontaktrådet opfordrer alle til at komme med ideer til, hvordan der fremadrettet kan   afholdes ferie.

Kontaktrådet opfordrer til, at blive inddraget på et tidligere tidspunkt i fht., at tænke løsninger, når vi har en opgave, af lignende karakter. 

 1. Nyt fra Samrådene
 • Skovbo – afventer indkaldelse. Laila fortæller om sansehaven – første etape

                er i gangsat. Helle Hokkerup fortæller fra Domea, at der lige nu

                 kigges på husleje og udearealer. Der ligger en gammel aftale om

                 udearealerne.

 • Rhedersborg – Der gives udtryk for, at der har været en del sygdom, men

                         der nu er stabilitet.

 • Funkevej – intet nyt
 • Mejerihaven – der er etableret lydisolering i fællesrummet + der er indkøbt

                         komfur, så der ikke er risiko for, at borgerne brænder sig på

                         varme kogeplader.

 • Skovbogård – Om rokering er lykkes godt.  Der er kommet nye kolleger. 

                         Servicegruppen går godt. Derudover er der  samlet 77

                         affaldssække, som er afleveret.

 

 

 

 

 

 1. Nyt fra ledelse og medarbejdere
 • Virksomhedsaftale 2019

Virksomhedsaftalen er underskrevet. Overordnet fokus er, at det vi gør sammen med borgerne skal skabe værdi for borgerne – vi skal ha øje for den effekt, som borgerne opnår.

Et andet overordnet fokus er Social Kapital og nedbringelse af sygefraværet i Autismecenter Syd. 

 

 • Velfærdsteknologi

Derudover vil der være et fokus på, hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan inddrages i samarbejdet med borgerne. Herunder også brug af strukturapp.

 

 • Aktiviteter

På mødet i april 2018 blev der efterlyst aktiviteter for borgerne. Vi har valgt, at afsætte ressourcer til at imødekomme dette ønske, hvorfor der ca. hver 3./4. weekend arrangeres fælles aktiviteter på afdeling Skovbo. Pia fra afdeling 56 er tovholder for disse weekender.

Første weekend var den 19./20. januar, hvor der bl.a. var biograf, fælles gåture afpasset efter borgernes funktionsniveau, fælles bål, gymnastik, dans og musik og vist nok noget mere.

Laila giver udtryk for, at det har været en super god oplevelse for alle – medarbejdere og borgere.  

 

Kontaktrådet giver udtryk for, at der ønskes en plan over, hvilke weekender, der er aktivitetsweekender.

Dette vil blive imødekommet via samrådene på Skovbo.

 

 • Servicegruppe

Gruppen er kommet godt i gang – de har nu et bestillingskatalog, som omdeles på mødet. Derudover oplyses det, at boller og småkager, som vi får på mødet er bagt og leveret af servicegruppen.

 

 • Kompetenceudvikling

Autismecenter Syd er i samarbejde med UC –syd i færd med at igangsætte kompetenceudvikling, som handler om, at blive god til vidensdeling/undervisning inden– og udenfor centret.

 

 1. gennemgang af retningslinjer

Dette punkt flyttes til næste møde.

 1. Eventuelt

Vi siger farvel til Else Marie, som har valgt, at trække sig fra arbejdet i Kontaktrådet.

Nyt medlem; Martin Knudsen vil deltage fremover.

Næste møde er 20. maj kl. 15 på Skovbo.

Sidst opdateret 03.07.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?