Gå til hovedindhold

Rhedersborg A

Østermarkvej 1a, 6230 Rødekro

Indhold

  Fysiske rammer

  Boenheden er beliggende på Østermarkvej 1, 6230 Rødekro.

  Boenheden består af 8 lejligheder på 31 m2 plus fællesarealer, hver lejlighed har egen terrasse.

  Bygningen er under opførelse. Fællesarealerne er indrettede med et trygt miljø, hvor man også kan være sammen lidt på afstand. Der er mulighed for at blive i egen lejlighed og for afskærmning. De rammer giver gode muligheder for at både stabilitet og udvikling er i højsædet. Lejlighederne er grupperet i to boenheder med fire boliger i hver. Udenomsarealerne skaber gode muligheder for motoriske udfordringer og gode hygge faciliteter. 

   

  Ofte forekommende borgerprofiler

  Borgerne i boenheden har ofte…

  Fysisk funktionsnedsættelse i form af påvirket sprog og kommunikation, og ofte påvirket motorik og bevægemønster

  Psykisk funktionsnedsættelse i form af intellektuel/kognitiv forstyrrelse i form af autismespektrumforstyrrelse og ofte også udviklingshæmning eller andre tillægsdiagnoser, fx angst, tilknytningsforstyrrelse eller psykiatriske tillægsdiagnoser. Nogle borgere har udfordringer med følelsesregulering og kan være udadreagerende, ligesom en del let overstimuleres sansemæssigt.

  Udfordringer i forhold til praktiske opgaver i boligen.  Borgerne har ofte brug for kompensation til udførelse af praktiske opgaver i boligen. Nogle kan med væsentlig pædagogisk støtte deltage i praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask.

  Udfordringer i forhold til egenomsorg.  Borgerne har typisk behov for pædagogisk guidning ift. personlig hygiejne, men sjældent intensiv pleje. Borgerne vil ofte have brug for pædagogisk støtte ift. måltider.

  Udfordringer i forhold til socialt liv. Borgerne har typisk svært ved at indgå i fælleskaber og ved at etablere og vedligeholde relationer.

  Udfordringer i forhold til sundhed. Nogle borgere har tillægshandicaps i form af bl.a. epilepsi.

  Udfordringer i forhold til kommunikation. Borgerne har typisk svært ved at forstå meddelelser, udtrykke sig verbalt og føre en samtale. En del borgere anvender kommunikationshjælpemidler og teknikker.

  Udfordringer i forhold til samfundsliv. Borgerne vil oftest modtage aktivitets- og samværstilbud (§104) i regi af Skovbogaard.

   

  Særlige kendetegn ved boenheden

  Der er mulighed for fysisk afskærmning og for at blive i egen lejlighed, hvoraf nogle har meget minimalistiske rammer.

  Der er fokus på stabilisering, ro og energiforvaltning samt lavt tempo.

  Der arbejdes med kombination af velfærdsteknologi og pædagogik og med meget individuelle tilbud til den enkelte med fokus på fleksibilitet og vedligeholdelse af kompetencer.

  Boenheden har nattevagt i begge grupper.

   

  Fakta og formalia om lokaliteterne i dag

   

  Boenhedens nuværende tilbudstype

  Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig ABL § 105 stk. 2

  Nattevagtstype

  Vågen nattevagt

   

  Grundlæggende og typiske pædagogiske tilgange i boenheden

  I Ny Rhedersborg a, særligt sensitive suppleres KRAP og LA2 særligt af:

  Spædbarnsterapeutiske metoder. Med spædbarnsterapeutiske metoder italesættes de problemstillinger eller ændringer, som man oplever borgeren står i og der sættes ord på følelser. I svære situationer eller overgangsfaser bruges livshistoriefortællinger, digitale fotos og overgangsobjekter af genkendelig genstande, som borgeren ser som betydningsfuldt og trygt. Dette kan tages med fra det kendte til det ukendte for at mindske utrygheden og konflikter. Det handler om, at være autentisk, nærværende og forberedt. At være karavaneføreren, der skaber tryghed, struktur og en god stemning.

  Intensiv Interaktion. Intensive Interaktion er en metode, der udvikler kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikationshandicap. Gennem simple, fokuserede aktiviteter udvikles evnen til bl.a. fælles opmærksomhed, dialog, turtagning, brugen af blikkontakt, ansigtsudtryk, stemme, og gestus.

  Sansestimulation/Sanseintegration. Sansestimulation er en metode, hvor sanserne stimuleres hver for sig, og gives gennem forskellige redskaber som kuglebad, hængekøje, musikseng, kugledyne, dufte etc. og metoden står på en sensorisk profil af borgeren, da sanserne kan blive overstimuleret, såfremt stimuli anvendes ukritisk. Sansestimulation indgår som en del af sanseintegration. Sanseintegrationsprocessen er en fortløbende, ubevidst neurologisk proces, hvor sanseindtryk fra individets egen krop og fra omgivelserne integreres i hjernen for at skabe normal adfærd. Sanseintegration indbefatter både sansestimulering og et adaptivt respons.

  Totalkommunikation. Totalkommunikation er en bevidst anvendelse af de mange forskellige måder at kommunikere på. Det væsentlige i totalkommunikation er, at anvende alle forhåndenværende midler til at forstå andre og gøre sig forståelig. Ud over det talte sprog indgår kropssprog, mimik, udpegning, stemmeføring, lyde, tegn til tale osv. Når det drejer sig om valg af kommunikationsform, må man i det enkelte tilfælde vurdere, hvilken form der er bedst egnet.

  TEACCH. TEACCH er en metode, hvor udfører gennem visualisering og konkretisering og en fast struktureret ramme styrker de forhold, der gavner indlæring for mennesker med autisme. Formålet er at udvikle selvstændighed og handlemuligheder.

   

  Typiske kendetegn ved medarbejdere i boenheden

  Medarbejdere i Ny Rhedersborg a, særligt sensitive kendetegnes typisk ved:

  o   God fysik

  o   Rolig udstråling

  o   Kunne være i nu’et

  o   Kunne arbejde med udadreagerende borgere

  o   Være tilpas med adfærd på tidligere udviklingstrin