Gå til hovedindhold

Rammerne for Social & Sundheds arbejde i Aabenraa Kommune

Her kan du læse mere om det, der sætter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed og dermed også for vores arbejde i Autismecenter Syd.

Aabenraa Kommunes byvåben

Indhold

  Politiske målsætninger

  Målsætninger i politikker

  Social & Sundhed arbejder med udgangspunkt i politiske målsætninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken.

  Udviklingsstrategien Det Gode Liv – Udviklingsstrateg 2035 beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at være et aktivt og sundt fællesskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

  Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivselher omsættes visionen i en sundhedspolitik for at slå fast, at Aabenraa Kommune vil være et sundt og aktivt fællesskab for alle, og vil være kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

  Ældre- og værdighedspolitikken har en vision om, at alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode ældreliv. Visionen betyder, at målet med hjælp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

  Handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.  Dette skal realiseres ved, at lige muligheder og trivsel for borgere med handicap tænkes ind i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgerne.

  I grundantagelserne for handicappolitikken og ældre- og værdighedspolitikken lægges vægt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at være noget for andre og blive opfattet som en ressource. 

  Målsætninger i strategier

  Social & Sundhed arbejder også med udgangspunkt i en række politisk godkendte strategier:

  Boligstrategi 2019-2025, der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke længere kan bo i eget hjem

  Demensstrategi 2018-2025 der har en vision om at skabe det gode, værdige og aktive hverdagsliv så længe som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad

  Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, Social & Sundhed 2020-2025, der har som overordnet målsætning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.

  Velfærdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfærdsteknologi, der har en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere udfordringer der kan afhjælpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejderes hverdag.

  Strategi for samarbejde med pårørende, der slår fast, at vi i Social & Sundhed vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.

  Strategi for Det Gode Liv i Det Nære Sundhedsvæsen, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stærkt sundhedsvæsen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.

  Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune, der har som vision, at vi i Aabenraa Kommune forebygger udsathed og hjælper borgere ud af udsathed og at vi understøtter, at borgeren oplever sammenhæng i indsatserne.

   

  Kerneopgaven

  Med afsæt i ovenstående politiske målsætninger målrettes alle handlinger i Social & Sundhed den fælles kerneopgave ’Sundhed – Mestring – Fællesskabelse’ med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor færrest mulige borgere får og har behov for hjælp fra kommunen. Kerneopgaven består i ’at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber’.

  Ved sundhed forstår vi både det at være i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvære (WHO) og fravær af sygdom. Sundhed betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved fællesskabelse forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fællesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilværelsen; det nære fællesskab med det personlige netværk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhængighed af hjælp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

  Du finder Autismecenter Syds formulering af kerneopgaven her

   

  Effektmål

  Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsætninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:

  ·        Flere sunde borgere, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold

  ·        Flere borgere er fysisk sunde og trives

  ·        Flere borgere opnår og bevarer en god mental sundhed

  ·        Færre borgere ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

  ·        Flere børn opbygger sunde vaner

  ·        Flere borgere bliver mere selvhjulpne

  ·        Flere borgere lever et værdigt liv på plejehjem

  ·        Flere borgere oplever øget tryghed i plejen

  ·        Flere borgere med demens oplever øget trivsel og livskvalitet

  ·        Færre borgere føler sig ensomme

  ·        Flere borgere har meningsfyldt beskæftigelse

  ·        Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde

  ·        Flere borgere opretholder velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker