Gå til hovedindhold

Skovbo 50C

Savværksvej 50C, 6230 Rødekro.

Indhold

  Fysiske rammer

  Boenheden består af 4 lejligheder på 75m2 inklusive fællesarealer, der er indrettet i et overskueligt miljø, som både tilgodeser den enkeltes og gruppens behov. Lejlighederne er grupperet to og to.

   

  Boenheden er bygget op, således at borgerne har mulighed for at vælge til eller fra, være privat og uforstyrret eller være en del af et fællesskab. De rammer giver god mulighed for sikkerhed og tryghed. Rammerne gør det desuden muligt i Skovbo 50C både at have borgere med behov for selvstændighedstræning og borgere med stort behov for skærmning.

   

  Boligerne er opført i 2010 af boligforeningen DOMEA.

   

  Ofte forekommende borgerprofiler

  Borgerne i boenheden har ofte…

  Fysisk funktionsnedsættelse i form af betydeligt påvirket sprog og kommunikation, og ofte påvirket motorik og bevægemønster ifm. lav udviklingsalder

  Psykisk funktionsnedsættelse i form af intellektuel/kognitiv forstyrrelse i form af autismespektrumforstyrrelse og ofte også udviklingshæmning med meget lav udviklingsalder eller andre tillægsdiagnoser, fx angst, tilknytningsforstyrrelse eller psykiatriske tillægsdiagnoser. Nogle borgere har udfordringer med følelsesregulering og kan være udadreagerende, ligesom nogen let overstimuleres sansemæssigt og kan være indadreagerende.

  Udfordringer i forhold til praktiske opgaver i boligen.  Borgerne har i udgangspunktet brug for kompensation til udførelse af praktiske opgaver i boligen og kan ikke deltage i praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask.

  Udfordringer i forhold til egenomsorg.  Borgerne har typisk behov for kompensation ift. personlig hygiejne, og for nogle en del pleje og omsorg. Borgerne har brug for pædagogisk støtte ift. måltider.

  Udfordringer i forhold til socialt liv. Borgerne har typisk svært ved at indgå i fælleskaber og ved at etablere og vedligeholde relationer.

  Udfordringer i forhold til sundhed. Nogle borgere har tillægshandicaps i form af bl.a. epilepsi.

  Udfordringer i forhold til kommunikation. Borgerne har typisk svært ved at forstå meddelelser, udtrykke sig verbalt og føre en samtale, nogle har intet verbalt sprog. En del borgere anvender kommunikationshjælpemidler og teknikker.

  Udfordringer i forhold til samfundsliv. Borgerne vil nogle gange være i stand til at modtage aktivitets- og samværstilbud (§104) i regi af Skovbogaard/Søstvej.

   

   

  Særlige kendetegn ved boenheden

  Der er mulighed for og behov for fysisk afskærmning og for at kunne blive i egen lejlighed, hvoraf nogle har meget minimalistiske rammer.

  Boenhedens meget fleksible fysiske rammer giver principielt flere muligheder, 1:1, 1:2, 1:3 eller 1:4. 

   

  Der arbejdes med kombination af velfærdsteknologi og pædagogik og med meget individuelle tilbud til den enkelte med fokus på fleksibilitet og vedligeholdelse af kompetencer.

  Boenheden har vågen nattevagt.

   

   

  Fakta og formalia om lokaliteterne 

  Boenhedens nuværende tilbudstype

  Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig ABL § 105 stk. 2

  Nattevagtstype

  Vågen nattevagt

   

   

  Grundlæggende og typiske pædagogiske tilgange i boenheden

  I Skovbo 50C suppleres KRAP og LA2 særligt af:

   

  Spædbarnsterapeutiske metoder. Med spædbarnsterapeutiske metoder italesættes de problemstillinger eller ændringer, som man oplever borgeren står i og der sættes ord på følelser. I svære situationer eller overgangsfaser bruges livshistoriefortællinger, digitale fotos og overgangsobjekter af genkendelig genstande, som borgeren ser som betydningsfuldt og trygt. Dette kan tages med fra det kendte til det ukendte for at mindske utrygheden og konflikter. Det handler om, at være autentisk, nærværende og forberedt. At være karavaneføreren, der skaber tryghed, struktur og en god stemning.

  Intensiv Interaktion. Intensive Interaktion er en metode, der udvikler kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikationshandicap. Gennem simple, fokuserede aktiviteter udvikles evnen til bl.a. fælles opmærksomhed, dialog, turtagning, brugen af blikkontakt, ansigtsudtryk, stemme, og gestus.

  Sansestimulation/Sanseintegration. Sansestimulation er en metode, hvor sanserne stimuleres hver for sig, og gives gennem forskellige redskaber som kuglebad, hængekøje, musikseng, kugledyne, dufte etc. og metoden står på en sensorisk profil af borgeren, da sanserne kan blive overstimuleret, såfremt stimuli anvendes ukritisk. Sansestimulation indgår som en del af sanseintegration. Sanseintegrationsprocessen er en fortløbende, ubevidst neurologisk proces, hvor sanseindtryk fra individets egen krop og fra omgivelserne integreres i hjernen for at skabe normal adfærd. Sanseintegration indbefatter både sansestimulering og et adaptivt respons.

   

  Totalkommunikation. Totalkommunikation er en bevidst anvendelse af de mange forskellige måder at kommunikere på. Det væsentlige i totalkommunikation er, at anvende alle forhåndenværende midler til at forstå andre og gøre sig forståelig. Ud over det talte sprog indgår kropssprog, mimik, udpegning, stemmeføring, lyde, tegn til tale osv. Når det drejer sig om valg af kommunikationsform, må man i det enkelte tilfælde vurdere, hvilken form der er bedst egnet.

   

  TEACCH. TEACCH er en metode, hvor udfører gennem visualisering og konkretisering og en fast struktureret ramme styrker de forhold, der gavner indlæring for mennesker med autisme. Formålet er at udvikle selvstændighed og handlemuligheder.

   

  Typiske kendetegn ved medarbejdere i boenheden

  Medarbejdere i Skovbo 50C kendetegnes typisk ved:

  o   Rolig udstråling

  o   Tålmodig

  o   At kunne være i 1 til 1 kontakt

  o   At kunne arbejde med udadreagerende borgere

  o   Være tilpas med adfærd på tidligere udviklingstrin