Gå til hovedindhold

Funkevej

Funkevej 9c, 6230 Rødekro

Indhold

  Fysiske rammer:

  Boenheden består af i alt 8 lejligheder fordelt på to grupper med hver fire lejligheder og fællesarealer i form af køkken og to stuer. Boenheden er en fløj bygget til Rødekro Rehabiliteringscenter. Boligerne ejes og administreres af boligselskaberne Bolig Syd og Boligkontoret Danmark. Fællesarealerne er indrettet sådan, at borgerne har mulighed for at vælge til eller fra, om de ønsker at være private eller om de ønsker at være en del af et fællesskab. Fællesarealerne er indrettede med et trygt miljø, hvor man også kan være sammen lidt på afstand. De rammer giver gode muligheder for at både stabilitet og udvikling er i højsædet.

   

  Ofte forekommende borgerprofiler

  Borgerne i boenheden har ofte…

  Fysisk funktionsnedsættelse i form af påvirket sprog og kommunikation, og i beskedent omfang motorik og bevægemønster

  Psykisk funktionsnedsættelse i form af intellektuel/kognitiv forstyrrelse i form af autismespektrumforstyrrelse og ofte også udviklingshæmning. Borgerne har typisk en vis selvindsigt og et vist udviklingspotentiale i retning af et mere selvstændigt liv. Borgerne har en vis følelsesregulering og sjældent udadreagerende adfærd. Borgerne har typisk en nogenlunde balance mellem funktionsniveau og mestringsevne eller potentiale for at opnå balance ved udvikling af mestringsevnen.

  Udfordringer i forhold til praktiske opgaver i boligen.  Borgerne har ofte brug for kompensation til udførelse af praktiske opgaver i boligen. Nogle kan med pædagogisk støtte deltage i praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask.

  Udfordringer i forhold til egenomsorg.  Borgerne har typisk behov for en vis pædagogisk guidning ift. personlig hygiejne, men sjældent intensiv pleje. Borgerne vil ofte have brug for pædagogisk støtte eller guidning ift. måltider.

  Udfordringer i forhold til socialt liv. Borgerne kan typisk indgå fællesskaber og have selvstændige relationer til andre borgere med begrænset støtte.

  Udfordringer i forhold til sundhed. Enkelte borgere har tillægshandicaps i form af bl.a. epilepsi.

  Udfordringer i forhold til kommunikation. Borgerne har typisk påvirket kommunikation til en vis grad og nogle borgere anvender kommunikationshjælpemidler og teknikker.

  Udfordringer i forhold til samfundsliv. Borgerne vil oftest modtage aktivitets- og samværstilbud (§104) i regi af Skovbogaard. Beskæftigelsen vil også kunne finde sted ude af huset.

   

   

  Særlige kendetegn ved boenheden

  Der er mulighed for fysisk afskærmning.

  Der arbejdes aktivt med livshistorie, med støtte i relationer uden for Autismecenteret, med træning i brug af nærmiljøet og træning af fritidsaktiviteter ude af huset med ledsagelse samt med mentalisering frem mod større selvindsigt.

  Der arbejdes med botræning i retning af på sigt at bo i egen bolig med bostøtte.

  Boenheden har ingen nattevagt.

   

  Fakta og formalia om lokaliteterne i dag

   

  Boenhedens nuværende tilbudstype

  På børn og ungeområdet: Åben døgninstitution, §66, stk. 1, nr. 7.

  På voksenområdet: Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig ABL § 105 stk. 2

  Nattevagtstype

  Ingen nattevagt

   

  Grundlæggende og typiske pædagogiske tilgange i boenheden

  På Funkevej suppleres KRAP og LA2 særligt af:

   

  Social færdighedstræning. Social færdighedstræning er en metode, hvor udfører støtter en person med psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder.
  Færdighedstræningen foregår gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil.

  Motiverende samtale. Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor udfører fremkalder, undersøger og styrker en persons egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe personen til en positiv forandring af livsstil. Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, overvægt og fysisk inaktivitet.
  Den motiverende samtale bruges primært i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse.

  ADL-træning. ADL-træning er færdighedstræning i Almindelig daglig Livsførelse.

  Mentalisering. Mentalisering handler om at kunne forstå egne og andres mentale tilstande. Det indebærer, at man er i stand til at reflektere over hvilke tanker, følelser, mål og behov, der ligger til grund for en bestemt adfærd. Desuden indbefatter det at kunne se selv udefra og have blik for, hvordan andre ser på én. Når vi mentaliserer, er der altså tale om, at vi ser bag om adfærd for at forstå de mentale tilstande og følelser, der driver adfærden. For der er altid en grund til, at vi handler, som vi gør. Også, når adfærden er uhensigtsmæssig.

  Totalkommunikation. Totalkommunikation er en bevidst anvendelse af de mange forskellige måder at kommunikere på. Det væsentlige i totalkommunikation er, at anvende alle forhåndenværende midler til at forstå andre og gøre sig forståelig. Ud over det talte sprog indgår kropssprog, mimik, udpegning, stemmeføring, lyde, tegn til tale osv. Når det drejer sig om valg af kommunikationsform, må man i det enkelte tilfælde vurdere, hvilken form der er bedst egnet.

   

  Typiske kendetegn ved medarbejdere i boenheden

  Medarbejdere på Funkevej kendetegnes typisk ved:

  o   Kunne veksle mellem relation og struktur

  o   Udadvendt

  o   Kunne være i alene-arbejde

  o   Turde slippe styringen over for borgerne